Beleidsplan 2017-2020 Stichting Vrienden van De Bloemendal 

Woonzorgcentrum De Bloemendal (hierna te noemen: De Bloemendal) maakt onderdeel uit van Zorggroep Solis. De Bloemendal ligt in de groene en rustige wijk Borgele in Deventer. De Bloemendal heeft 176 ruime zelfstandige woningen, verdeeld over aanleunwoningen en serviceflats.
Daarnaast beschikt De Bloemendal over 80 zorgappartementen. Er wordt voor zowel intra- als extramurale cliënten dagbesteding geleverd. Ook is het mogelijk om overdag groepsgewijs begeleiding te krijgen als dit vanwege psychische achteruitgang nodig mocht zijn.

Stichting Vrienden van de Locatie Bloemendal van de zorggroep Solis (hierna te noemen: Vrienden van De Bloemendal) is er voor alle bewoners van De Bloemendal, om voor hen aanvullende voorzieningen of activiteiten mogelijk te maken. Ook kan zij ondersteunen indien bewoners van
De Bloemendal in financiële nood zitten.
Naast genoemd hoofddoel beheert Vrienden van De Bloemendal de nalatenschap van Stichting de Vrienden van Corel van Zorggroep Solis. Uit deze nalatenschap worden voor bewoners van andere locaties van Zorggroep Solis aanvullende voorzieningen of activiteiten mogelijk gemaakt. Het beheer van de gelden en de werkwijze van het bestuur is voor alle locaties hetzelfde.

 

Doelstelling Vrienden van de Bloemendalvrienden_van_de_bloemendal

De Vrienden van De Bloemendal heeft, conform artikel 2 van de statuten, tot doel: het leveren van financiële en materiële bijdragen, die dienen tot veraangenaming van het verblijf van de bewoners in de “Locatie De Bloemendal van de Stichting Zorggroep Solis”, gelegen aan Het Laar 1, 7414 BJ te Deventer.

 

Bestedingsdoelen vaststellen

Het vaststellen van de concrete doelen gebeurt in overleg met de cliëntenraad van De Bloemendal, individuele bewoners, belanghebbenden bij de Bloemendal en het management.
Vrienden van De Bloemendal kan een financiële bijdrage leveren waardoor bepaalde activiteiten of voorzieningen kunnen worden gerealiseerd.

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Vrienden van De Bloemendal heeft de ANBI-status verworven. De ANBI-status maakt giften fiscaal aftrekbaar, zowel voor de inkomsten- als vennootschapsbelasting, conform de geldende voorschriften van het Ministerie van Financiën.

 

Communicatiemiddelen van Vrienden van De Bloemendal

Om effectief te communiceren met de bedrijven, sponsoren, donateurs en andere belangstellenden is een eigen website een onmisbaar hulpmiddel. Foldermateriaal en contactgegevens zijn te vinden op deze website.

 

Verwerven van inkomsten

De inkomsten van Vrienden van De Bloemendal bestaat uit giften en legaten van cliënten, familieleden, medewerkers en andere sympathisanten.

 

Beheer van het vermogen

Conform haar statuten voert de penningmeester van de stichting de financiële administratie en beheert deze de gelden van de stichting, één en ander volgens de aanwijzing van het bestuur.

 

Evaluatie

Het beleidsplan zal elke twee jaar geëvalueerd worden.

 

Financiële verantwoording

Hier treft u ons Jaarrapport 2018 aan: Jaarrapport 2018